Niesłuszne zwolnienie z pracy – co warto zrobić?

Pracobiorca przyjęty na podstawie bezterminowej umowy ma więcej przywilejów, niż osoba zatrudniana na podstawie umowy-zlecenia, a to z uwagi na fakt, że pracodawca nie może zwolnić pracownika nie przytaczając odpowiedniej argumentacji. Powód zwolnienia trzeba podać jasno a także rzetelnie. Tylko w takim przypadku pracobiorca jest zdolny ocenić, czy powód zwolnienia nie wzbudza wątpliwości.

Na czym polega dyscyplinarka i kiedy można ją zastosować?

Trudno nie zauważyć, że pracodawcy czasem naruszają obowiązujące przepisy prawa, zwalniając podwładnych bez stosownego wyprzedzenia i bez podawania usprawiedliwienia swojej decyzji. Opisane postępowanie to inaczej dyscyplinarka, którą zatrudniający ma prawo zastosować jedynie w ściśle określonych przypadkach. Do tego rodzaju okoliczności można zaliczyć między innymi wielokrotne niestawiennictwo w pracy, utrata niekaralności w przypadku, gdy wymaga jej wykonywany zawód a także wywołana przewinieniem pracownika utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Dodatkowo nie wolno zapominać, że wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, można zrealizować wyłącznie w trakcie dwóch tygodni od chwili, w której, w którym upoważniona do reprezentowania pracodawcy osoba uzyskała wiedzę o okoliczności mogącej uzasadnić podjęcie takiego kroku. W przypadku, gdy nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, zatrudniający postąpił sprzecznie z obowiązującymi przepisami. W sytuacji, gdy osoba zatrudniona czuje się niesprawiedliwie zwolniony, to kwestię taką trzeba wyjaśnić w ciągu trzech tygodni od przedstawienia wypowiedzenia.

Czy jesteśmy bezradni wobec nagłego zwolnienia?

Jeśli pragniemy dowiedzieć się, czy nasz przełożony miał przewidziane prawem pracy uprawnienie do tego, by dokonać nagłego zwolnienia, najlepiej zasięgnąć porady u adwokata. W każdym dużym mieście, np. w Pabianicach, można bez problemu znaleźć mecenasa legitymującego się doświadczeniem w sprawach związanych z prawem pracy. Najprostszy sposób polega na tym, aby wyszukać w Internecie hasła: adwokat prawo pracy, a ofert będzie wiele. Adwokat udzieli pomocy w szczególności w sprawach: odszkodowań z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, świadomego i uporczywego nękania psychicznego pracownika, ponownego zatrudnienia związanego z przywróceniem do pracy, sprostowań świadectw pracy, naruszeń związanych z wypłatą wynagrodzeń czy premii i wielu pozostałych kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników. Adwokat może też reprezentować nas przed sądem.